Katalog informacij javnega značaja Lekarne Bitenc

Vsebina: 

Lekarna Bitenc na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja Lekarne Bitenc.

Predstavitev zakona

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacije javnega značaja:

»Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.«

Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izdala Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04) in v drugem odstavku 1. člena določila:

»Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavajo.«

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Lekarna Bitenc

Odgovorna uradna oseba:

Silva Bitenc Rošer, mag. farm. - koncesionarka

Datum prve objave kataloga:

Julij 2006

Datum zadnje spremembe:

Julij 2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.lekarnabitenc.si poglavje "Informacije javnega značaja"

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Lekarne Bitenc, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe. 

2. Splošni podatki o Lekarni Bitenc in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram zavoda  in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja Lekarne Bitenc:

-          Dejavnost lekarne, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

-          Poleg navedenega opravlja lekarna še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot lekarne

         

 Lekarna Bitenc

 

Organigram

 

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Silva Bitenc Rošer, mag.farm., koncesionarka

Tel.: 01 519 20 89 , GSM: 031 560 865

e-mail: lekarnabitenc@siol.net

ID številka: SI 68706235

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni predpisi:

Državni predpisi: http://zakonodaja.gov.si

Temeljni predpisi za  področje lekarniške dejavnosti:

Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00)

Zakon o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZZDej-UPB1/
(Ur.l. RS, št. 36/200480/2004)

Zakon o lekarniški dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/
(Ur.l. RS, št. 36/2004

  • Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih /ZZMP/
(Ur.l. RS, št. 101/199970/20007/200213/200267/200247/2004)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB1/
(Ur.l. RS, št. 20/2004)

Drugi pomembnejši predpisi:

Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo /ZVPot-UPB2/
(Ur.l. RS, št. 98/2004)

Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS 39/00 s spr. in dop.)

Zakon o javnih uslužbencih (prvi del) (Ur.l. RS 56/02)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 56/02 s spr. in dop.)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 59/99, 57/01, 59/01, 52/02)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS 24/03)

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

Predpisi Evropske Unije:

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

Evropska farmakopea

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Zakon o javnih zavodih

 Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti):

 

2.g Seznam vrst storitev

Vrste postopkov, ki jih vodi lekarna

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja ZZZS

Seznam evidenc:

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 Zbirka receptov izdanih zdravil. Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:

 

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na  pristojno uradno osebo lekarne.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja:

 

Druge informacije javnega značaja

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.lekarnabitenc.si , poglavje »informacije  javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta,   kot je na primer MS Internet Explorer ver. 6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik, kar je možno brezplačno narediti tudi na spletni strani  http://www.lekarnabitenc.si

Katalog informacij javnega značaja je na sedežu lekarne v času

  • Od ponedeljka do  sobote: od 9.00 do 20.00

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja. 

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih lekarne. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: